Scouting


1.     ALGEMEEN

1.1  Scouting Nederland
Scouting Nederland is de grootste jeugd- en jongerenorganisatie van het land met 90.000 jeugdleden en 30.000 vrijwilligers. Er zijn in Nederland bijna 1500 scoutinggroepen.
Scouting biedt kinderen en jongeren een plezierige vrijetijdsbesteding. Samenwerken, avontuur, respect voor elkaar en de leefomgeving, zelfstandigheid en ontplooiing zijn hierbij centrale thema's.
Scouting biedt kinderen, ongeacht huidskleur, geloof, beperking, of politieke overtuiging, een veilige en leerzame speelomgeving. De activiteiten zijn erop gericht dat, naarmate de kinderen ouder worden, de begeleiding afneemt en hun zelfstandigheid toeneemt.
Koningin Máxima is beschermvrouw van Scouting Nederland.

1.2  De Albert Schweitzergroep
Het toenmalige bestuur heeft een levendige discussie gehouden over de naamgeving o.a. Herman van de Woerdengroep (de moordenaar van Floris de Vijfde) of Willem de Zwijgergroep (daar waren er al zoveel van) etc.
Er is gekozen voor de naam "Albert Schweitzergroep".
In de jaren 60 was Albert Schweitzer (zendingsarts in Afrika) een algemeen gewaardeerde persoon. Wat hem bijzonder maakte dat hij zeer geboeid was voor alles wat leefde. Van hem is de uitspraak: "Eerbied voor al wat leeft".

De Albert Schweitzergroep is in 1966 opgericht in Woerden. Na jaren van verhuizen zijn we al geruime tijd neergestreken aan de Kromwijkerdijk alwaar we gegroeid zijn tot onze huidige omvang. De complete vereniging bestaat uit ongeveer 545 (Mei 2017) personen en is daarmee een van de grotere in Nederland.
Gelegen op een groenstrook, ingeklemd tussen een Boerenlandweg en een kantorenpark, hebben we hier, aan de rand van Woerden, de ruimte die we wensen.

1.3  Doelstelling
In ons beleidsplan hebben wij onze missie (wat willen we) neergelegd:

Wij zijn een vereniging, die jeugd en jongeren plezier en ontwikkeling biedt met een uniek en eigentijds scoutingprogramma. Als vrijwilliger voel je je daar waardevol. Je levert kwaliteit om die ontwikkeling van jeugd en jongeren te stimuleren. Dat doe je met plezier en vriendschap.

Samengevat. De Albert Schweitzergroep wil zich actief inzetten voor de groei van kinderen én onze leiding in een veilige omgeving. De groep wil het accent leggen op de ontwikkeling van vaardigheden om in teamverband leuke / leerzame activiteiten te verrichten of voor te bereiden.

 
2.     ORGANISATIE VAN SCOUTING

2.1  Landelijke organisatie
Scouting Nederland is een landelijke organisatie, onderverdeeld in regio's en groepen. Het landelijke bureau is gevestigd in Leusden. Alle scoutinggroepen zijn aangesloten bij de landelijke organisatie Scouting Nederland. Zij zijn geheel zelfstandig (binnen een landelijk vastgestelde organisatiestructuur). De Albert Schweitzergroep is met een aantal andere groepen uit de provincie Utrecht aangesloten bij de regio "Drie rivieren". De regio organiseert vooral trainingen voor de kaderleden en daarnaast ook jeugdactiviteiten.
De landelijke organisatie stuurt per onderdeel een informatieblad aan haar leden toe; zo ontvangen de kaderleden bijvoorbeeld het Scouting Magazine.

2.2  De Albert Schweitzergroep
De Albert Schweitzergroep is qua rechtspositie een (groeps)vereniging. Zoals iedere vereniging hebben ook wij leden. Onze leden zijn het bestuur, de leiding van de onderdelen, overige personen die een functie bekleden en een wettelijke vertegenwoordiger per leeftijdsgroep.
De leden vormen samen de algemene ledenvergadering. Bij de scouting heet dit de Groepsraad. De Groepsraad is het belangrijkste orgaan binnen de vereniging. Zij houden minimaal 2 keer per jaar een vergadering en nemen ondermeer besluiten over het beleid van de groep, de benoeming van bestuursleden, vertrouwenspersoon en andere kaderleden.

2.3  Het Groepsbestuur
De groep heeft een groepsbestuur bestaande uit een voorzitter, secretaris, penningmeester, groepsbegeleider en bestuurslid Beheer & Onderhoud.

Het groepsbestuur zorgt ervoor dat het scoutingspel gespeeld kan worden. Het groepsbestuur bereidt de vergadering van de groepsraad voor, geeft uitvoering aan en controleert op de uitvoering van de door de groepsraad genomen besluiten. Ook vertegenwoordigt het groepsbestuur de groep naar buiten.

Het Groepsbestuur draagt zorg over de materiële zaken binnen onze groep. Begroting en jaarverslag worden opgemaakt en ter goedkeuring voorgelegd aan de Groepsraad.
Onder verantwoording van het Groepsbestuur vallen ook zaken als verhuur, onderhoud, veiligheid en arbo etc.

2.4  Commissies
Alle werkzaamheden en activiteiten binnen onze scoutinggroep zijn ondergebracht in commissie.
Zij nemen de werkzaamheden ter hand en leggen via het bestuur verantwoording af aan de groepsraad. In de commissie worden (praktische) besluiten genomen, die niet naar de groepsraad hoeven. Ook kunnen de commissies voorstellen voorbereiden, die via het bestuur aan de groepsraad worden voorgelegd.
Binnen het bestuur is een verdeling gemaakt, zodat iedere commissie een aanspreekpunt in het bestuur heeft. De commissies richten zich op:
•    Sponsoring, donaties en geldacties (bijvoorbeeld Jantje Beton)
•    Alles om onze ICT in de lucht te houden (o.a. website, email)
•    Alles om het scoutingspel mogelijk te maken zoals Beheer & Onderhoud Materiaal, Beheer & Onderhoud Boten, Overvliegen, Spelprogrammering & Deskundigheidsbevordering
•    Alles om onze locatie in goede staat te houden zoals Beheer & Onderhoud Locatie en Terreinen, Verhuur van de boerderij en Beheer & Exploitatie Bar en huiskamer.

2.5  Leiding
Al onze leiding is vrijwilliger. Zij doen dit voor hun plezier en zetten zich voor 100% in. Niet zonder verplichtingen overigens. Leidinggevenden zijn getrainde vrijwilligers, enthousiast en boordevol ideeën voor avontuurlijke spelvormen, speurtochten en uitdagende outdoor-activiteiten. Na een basistraining blijft de leiding zich verder ontwikkelen door vervolgtrainingen en workshops.
De rol van de leiding hangt af van de leeftijd van de kinderen in het onderdeel. Naarmate kinderen ouder worden, doet de leiding een stapje terug. Zo helpt scouting kinderen bij hun ontwikkeling!

De Albert Schweitzergroep probeert zoveel als mogelijk binnen de eigen geleding (leden) leiding te werven. Alle leiding dient te beschikken over een verklaring omtrent het gedrag. Vanaf 18 jaar mag je je, na het volgen van de basiscursus, officieel leiding noemen.

Meerdere leiding vormt samen een team, dat leiding geeft aan een onderdeel.
Zij stellen het programma samen en zorgen voor een onderlinge taakverdeling om hun onderdeel soepel te laten lopen. Bij het samenstellen van het programma houdt het team rekening met het jaarprogramma van de groep, waarin de zomerkampen, vakanties en gezamenlijke activiteiten zijn opgenomen. De leiding van ieder onderdeel heeft de ruimte om op eigen wijze invulling te geven aan het spelprogramma en opkomsten.

 
3. Speltakken en onderdelen

Kinderen van een bepaalde leeftijd zitten bij elkaar in een speltak. Zo zijn er de volgende speltakken: Bevers (5 tot 7 jaar), Welpen (7 tot 11), Scouts (11 tot 15), Explorers (15 tot 18) en Roverscouts (18 tot 21). Dit zijn de officiële benamingen die Scouting Nederland hanteert.
Een speltak kan bestaan uit meerdere onderdelen. Binnen Scouting Woerden hebben we de volgende onderdelen:
5 tot 7 jaar:   Ochtend Bevers, Middag Bevers
7 tot 11 jaar: Dolfijnen, Ochtend Esta's, Ochtend Welpen, Middag Estas's, Middag Welpen
11 tot 15 jaar: Dinsdagavond Verkenners, Donderdagavond Verkenners, Luchtverkenners, Zaterdagmiddag Verkenners
11 tot 18 jaar: zeeverkenners
15 tot 18 jaar: Maandagavond Explorers, Vrijdag Explorers
18 tot 21 jaar: Woensdagavond Stam, Vrijdagavond Stam
18+: Ruige vaart en Loodsen
Tevens hebben we een onderdeel voor kinderen in de leeftijd van 7 tot 13 jaar, die veel meer zorg vragen door bv een verstandelijke beperking of een gedragsprobleem: de Paradijsvogels

Onze groep telt op het moment 19 onderdelen verdeeld over 5 speltakken.
Voor meer informatie over de speltakken verwijzen we naar het kopje speltakken onder het kopje lidmaatschap in de groene balk

 
4. VERZEKERINGEN EN AANSPRAKELIJKHEID

Verzekeringen
Gelukkig heeft onze scoutinggroep nog nooit ernstige ongelukken meegemaakt, maar …..ze zitten wel in een klein hoekje!
Als iemand door eigen schuld of opzet schade veroorzaakt aan een ander, moet hij of zij in principe zelf voor de kosten opdraaien. De benadeelde kan in dit geval de veroorzaker aansprakelijk stellen.
Er zijn natuurlijk situaties te bedenken waar een ander niet aansprakelijk voor is, bijvoorbeeld letsel dat tijdens een potje voetballen ontstaat. De benadeelde kan dan wel een claim indienen bij de ongevallenverzekering van de groep.

Via Scouting Nederland is uw zoon/ dochter collectief verzekerd tegen ongevallen en wettelijke aansprakelijkheid tijdens alle activiteiten van de groep en haar leden.
De verzekering voorziet in een uitkering ingeval van overlijden, blijvende invaliditeit of geneeskundige kosten ten gevolge van een ongeval, alsmede schade ten gevolge van beschadiging, vernietiging of verlies van zaken, inclusief vervolgschade.

Let op: dit is een aanvullende verzekering, die pas in werking treedt als de schade elders niet verhaalbaar blijkt te zijn (het zogenaamde secundaire karakter)! Niet leden, bijvoorbeeld belangstellenden op een open dag, vallen niet onder deze verzekering. Wel weer onder de verzekering vallen bijvoorbeeld kookstafleden en alle anderen die door de scoutinggroep gevraagd zijn voor bepaalde scoutingactiviteiten. De collectieve aansprakelijkheid-verzekering dekt niet:
* Schade aan eigendommen van de scoutinggroep
* Schade veroorzaakt door of met een motorrijtuig
* Schade die door de verzekerde met opzet is veroorzaakt
* Aansprakelijkheid van leden en vrijwilligers, tenzij er geen andere dekking bestaat.

De geneeskundige kosten en de aansprakelijkheidskosten volgens de W.A.-verzekering worden alléén vergoed indien geen aanspraak op vergoeding krachtens enige andere verzekering of voorziening kan worden gemaakt !! (Het zgn. secundair karakter)
De voorwaarden en dekkingsgebied van deze verzekering zijn in te zien bij de penningmeester. Als bestuur gaan wij er vanuit dat een ieder die rijdt voor de scoutinggroep een inzittendenverzekering heeft afgesloten! Kijkt u voor de zekerheid uw polis er even op na. Als groep hebben we geen aanvullende autoverzekering afgesloten, daar de kosten zeer hoog zijn, terwijl halen en brengen, alsmede aanhangwagenvervoer niet gedekt zijn.
Bestuurders van de Albert Schweitzergroep zijn niet persoonlijk aansprakelijk, behalve door het plegen van een onrechtmatige daad, wanprestatie en/of misleiding. Het bestuur is als collectief wel aansprakelijk als door onbehoorlijk besturen schade is ontstaan.

5. KINDEREN MET EXTRA ZORG
Onze leiding is over het algemeen niet getraind in de omgang met kinderen die extra zorg vragen. Dat wil zeggen, die kinderen die meer dan anderen aandacht en tijd van leiding nodig hebben.

Aangezien we ook deze kinderen het plezier van het scoutingspel niet willen onthouden proberen we ook deze kinderen plaats te bieden binnen onze groep, zolang de capaciteit van het leiding team dit toelaat.

Het kan uiteraard voorkomen dat er een onhoudbare situatie ontstaat. Niet alleen voor het desbetreffende kind maar ook voor de leiding en/of voor de rest van de groep. In dat geval zal er overleg plaats vinden met de ouders over een mogelijke oplossing. In sommige gevallen kan dit betekenen dat wij besluiten het lidmaatschap stop te zetten in het belang van de groep of uw kind.

6. KLACHTEN CONFLICTEN EN ONENIGHEID

Wanneer er een conflict is, verwachten we dat de betrokken personen dit eerst in eigen kring trachten op te lossen. Wanneer een kind of ouders problemen hebben met de leiding dan kunnen zij met de betreffende leid(st)er contact opnemen; eventueel met de teamleid(st)er. Leidt dit niet tot een oplossing dan kunnen de ouders zich wenden tot de groepsbegeleider of voorzitter van de groep. Voor namen en adressen: zie contact.  De scoutinggroep heeft ook twee vertrouwenspersonen. Bij ernstige zaken kunnen kinderen of ouders contact opnemen met deze vertrouwenspersonen. Voor naam en telefoonnummer: zie contact.
Omgekeerd neemt de leiding contact op met de ouders indien hun kind vragen oproept in de groep. Zo nodig wordt dezelfde weg bewandeld als hierboven is aangegeven.